شاهکار

سرگرمی و معماری

جمعه 14 تیر‌ماه سال 1392 ساعت 12:32 ب.ظ

فاصله

یه روز یه ترکه . . . نه! یه روز یه رشتیه . . . نه! یه روزیه لره . . . نه!

یه روز . . . اصلاولش کن ! بزار از اول بگم!

یه روز یه ترکه اسمش ستارخان بود ،یا نمی دونم شایدم باقرخان ،
خیلی شجاع و باهوش بود یکه و تنها از پس ارتش مرکزی بر اومد .
جونش رو کف دستش گذاشت وسرباز راه مشروطیت شد.
یه روز یه رشتیه اسمش میرزا کوچک خان بود وخیلی شجاع بود ،
همراه مردم و استانش جلوی ارتش شوروی و بیگانه ایستاد تا
نتونندخاک کشورمون رو اشغال کنند و خودش رو فدای میهن کرد.
یه روز یه لره اسمش آریو برزن بود وقتی اسکندر ومتجاوزان به
کشور ایران حمله کردند با سپاه کم جلوی سپاه بزرگ مقدونی
ایستاد و وقتی همه ی سپاهش کشته شدند خودش تنها
تااخرین ذرّه خونش مقاومت کرد.
یه روزما همه با هم بودیم . . . ترکه ، رشتیه ، لره ، فارسه ،
آبادانیه و. . . ما با هم دوست بو دیم تا اینکه دشمنان رمز
دوستی ما رو کشف کردند وقفل دوستی ما روشکستند...